Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "SO bortom Lgr22 - år 7-9"

Från Skolbok

m
m
Rad 138: Rad 138:
 
  HI: Vad innebar den muslimska expansionen in i Balkan?
 
  HI: Vad innebar den muslimska expansionen in i Balkan?
  
 +
 +
(65 punkter)
 +
 +
 +
År 8 ____________________________________________________________________________
  
 
===Renässans===
 
===Renässans===
Rad 183: Rad 188:
 
  SH: vad var Napoleons arv för Europa?
 
  SH: vad var Napoleons arv för Europa?
  
(90 punkter)
 
 
 
År 8 ____________________________________________________________________________
 
  
 
===Industriella revolutionen===
 
===Industriella revolutionen===
Rad 194: Rad 195:
 
  HI: Från ångmaskin till elektricitet
 
  HI: Från ångmaskin till elektricitet
 
  SH: Nya politiska riktningar: konservatism, liberalism och socialism
 
  SH: Nya politiska riktningar: konservatism, liberalism och socialism
 +
RE: Frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen
  
  
Rad 233: Rad 235:
 
  SH: vad blev effekterna av andra världskriget?
 
  SH: vad blev effekterna av andra världskriget?
  
(26 punkter)
+
(52 punkter)
  
  
Rad 252: Rad 254:
 
  HI: Murens fall
 
  HI: Murens fall
 
  RE. Konflikten i Israel-Palestina
 
  RE. Konflikten i Israel-Palestina
 +
 +
 +
===Politiska organisationer===
 +
 +
SH: EU och FN
 +
 +
 +
==Rekordåren i Sverige===
 +
 +
HI: Uppbyggnaden av folkhemmet
 +
HI: De olika politiska partierna i Sverige, historiska rötter
 +
HI: Socialdemokraternas dominans, och hur den bröts 1976
 +
HI: Mordet på Olof Palme
 +
HI: 90-talets lågkonjunktur och den utbredda rasismen
 +
 +
 +
===Sveriges politisk system===
 +
 +
SH Uppbyggnad av grundlagar, riksdag och regering
 +
SH: hur ett val går till
 +
SH: Skillnader mellan kommunal-, region-,  riksdags- och kyrkoval
 +
 +
 +
==Sveriges juridiska system===
 +
 +
SH: Hur våra lagar är uppbyggda
 +
SH: Sveriges rättsväsende
  
  
Rad 283: Rad 312:
 
  SH: Vad blev konsekvenserna av kriget i Syrien?
 
  SH: Vad blev konsekvenserna av kriget i Syrien?
  
(25 punkter)
+
(36 punkter)

Versionen från 15 maj 2022 kl. 04.56

Sommarlovet är slut. Ivriga och glada elever strömmar in på den första SO-lektionen i högstadiet och du tar emot dem, men hur?

Det finns två sätt att planer årshjul i SO-ämnena. Endera delas läsåret upp i fyra delar där vare ämne blir läst under en fjärdedel av läsåret. Något som underlättar betygsättning för läraren och ger tid till fördjupning av ämnena, men som också orsakar en uppdelning där kontakten mellan ämnena inte är helt uppenbar. En annan fördel med en tydlig uppdelning av ämnena är att varje ämne verkligen får de lektionstimmar det ska ha enligt Skolverkets timplan.

Det andra sättet att undervisa är genom teman där två till fyra SO-ämnen ingår. Det innebär att läraren får underlag för att betygsätta alla fyra SO-ämnena vid slutet av varje termin. Ämnena samverkar också, för ökad förståelse. Nackdelarna med detta upplägg är att läraren måste hålla ordning på betygskriterier och centralt innehåll i fyra olika ämnen samtidigt, istället för ett i sänder. Vilket orsakar större arbetsbelastning och stress hos läraren. Slutligen innebär tematisk undervisning att det är lätt att främst historia, men även geografi, får alldeles för många lektionstimmar på bekostnad av religions- och samhällskunskapsämnet.

Ett tematiskt arbetssätt går att utveckla med en grund i samtliga SO-ämnen. Däremot är det endast historia som har ett flöde. Det sker en händelse och nya händelser bygger på den händelsen som i sin tur orsakar nya händelser osv. Därför är det bäst att ha historia som ryggrad i tematisk undervisning och koppla in de övriga ämnena där de passar in naturligt.

Eftersom samhällskunskapen innehåller stora delar kopplade till just det samhälle vi har nu, något som är svårt att koppla till historieundervisningen i övrigt, innebär det att i år nio minskas historieundervisningen drastiskt till förmån för samhällskunskapen. Men då bör klassen ha hunnit igenom de historiska rötterna kring demokrati, politiska ideologier osv i historieämnet i sjuan och åttan.

Vart fjärde år uppstår ett undantagsår när hösten präglas av valen till riksdag, regioner och kommuner.. Då bryts planeringen i årshjulet upp och all kraft läggs på valet. Det är av den anledningen som drygt 25 lektioner måste vikas undan för demokratin i Sverige, vårt valsystem och våra politiska partier. Då det finns 300 lektioner, fram till 2023 och fler efter det, i SO-ämnena, innebär det ett rejält hål i årshjulen. Var fjärde årskull går genom högstadiet utan att det är valår under något läsår. För dem är det vettigast att läsa om uppbyggnaden av svensk riksdag, regering och valsystem i år nio, istället för det traditionella i år 8, för att ge plats till ett stort flöde av innehåll i de olika SO-ämnen i samband med de tre revolutionerna i åttans SO-undervisning.


Tematisk undervisning - blockvis

År 7 ____________________________________________________________________________

I geografiämnet lär sig eleverna vad som krävs för att elever ska överleva, både som jägare och som bönder, och vad som driver människor att bli bofasta och bygga städer. Den lärare som utgår från Istidsspåret kommer att kunna använda sig av flera olika teman där geografiämnet är viktigast. I alla fall inledningsvis.

Vad var istiden?

GE: Vad var speciellt för istidens klimat? och hur påverkade det de människor som levde på olika platser på jorden då?
GE: Hur påverkade landhöjningen efter istidens slut människorna vid kusterna?
HI: Vad var speciellt för jägarstenåldern, både den äldre och den yngre? Detta är en repetition av det de vanligtvis gick igenom drygt sex år tidigare.
RE: Vad trodde istidens människor på? Vad lär vi oss av klippmålningar och hällristningar från jägarstenåldern?


Vad hände under bronsålderns värmeperiod?

GE: Vad orsakade värmeperioden under bronsåldern? 
GE: Hur var klimatet på de platser där flodkulturerna växte fram då?
GE: Vad var den "bördiga halvmånen" och hur kunde kunskapen om odling spridas?
GE: Varför bosätter sig folk vid floder och nära flodmynningar?
HI: Hur utvecklades flodkulturen i Mesopotamien
RE: Vilka gudar dyrkades i Mesopotamien och hur påverkade religionen människorna som levde där?
HI: Hur utvecklades flodkulturen i Egypten
RE: Vilka gudar dyrkades i Egypten och hur påverkade religionen människorna som levde där?
RE: Vad säger gamla testamentet i Bibeln om den här tiden?
RE: Vilka var asarna och vad var speciellt för dem?
SH: Hur organiseras ett imperium?


Överkurs: Vad hände under bronsålderns värmeperiod?

HI: Hur utvecklades flodkulturen längs Indus
RE: Vad säger sagorna om de gudar indoeuropéerna tog med sig till Indusdalen?
HI: Hur utvecklades flodkulturen i Kina
RE: Hur såg religionen ut i Kina och hur påverkade religionen människorna som levde där?


Hur utvecklades Greklands stadsstater?

GE: Vulkanism och vad hände med minoerna på Kreta?
HI: Vad var speciellt för minoerna på Kreta?
HI: Vad var speciellt för Mykene?
HI: Vad hände med Troja enligt Illiaden och Odyssén? 


Vad var speciellt för antikens Grekland?

GE: Vad innebär medelhavsklimatet för de människor som bor där?
GE: Namngeografi, det inre av Medelhavet.
HI: Vad var speciellt för Greklands och Spartas uppgång och fall?
HI: Vem var Alexander den store och vad innebar Hellenismen och hans erövringar för samtiden?
RE: Vad var speciellt för den grekiska gudavärlden?
SH: Vad innebar den grekiska demokratin?


Överkurs: Vad var speciellt för antikens Grekland?

HI: Vilka var fenicierna och vad var deras arv till  oss som lever nu?
HI: Vad var Persiens roll för skapandet av det Europa vi har nu?
RE: Vad var speciellt för den persiska gudavärlden?


Rom - kungatiden

GE: Vad var de geografiska förutsättningarna för att Rom skulle bli en stormakt?
HI: Hur gick det till när Rom gick från två bröder till en stormakt?
HI: Vad finns det för sanning i sagorna från skapandet av Rom?
RE: Vad var speciellt för den romerska gudavärlden?


Rom - republiken

HI: Vad var speciellt för republiken? och bröderna Gracchus?
HI: Vad innebar de Puniska krigen?
SH: Hur utformades Roms demokrati jämfört med Greklands?
SH: Vilka spår har vi kvar i nutid efter Roms styrelsesätt under republiken?


Rom - kejsartiden

GE: Namngeografi, Roms erövringar
HI: Vad var speciellt för kejsartiden?
RE: vad hände med kristendomen i Levanten från kejsare Augustus och framåt?
RE: Hur gick det till när Västrom blev katolskt och Östrom ortodoxt?
SH: Vilka spår har vi kvar från Pax Romana som vi även hittar i EU?


Folkvandringstiden

GE: De geografiska förutsättningarna för folkvandringstiden (vulkaner och svält)
HI: Roms fall
HI: Goternas olika riken runt västra Medelhavet
RE: Irländsk och brittisk religion, före och efter kristendomens intåg


Överkurs: Folkvandringstiden

HI: Vad hände i Sverige före vikingatiden?


Äldre medeltid och den muslimska expansionen

RE: Vem var Muhammed? Vad hände under hans livstid?
HI: Hur gick det till när Levanten och Persien blev muslimskt?
HI: Hur gick det till när Nordafrika blev muslimskt?
HI: Hur gick det till när Iberiska halvön blev muslimskt? Och vad hände vid Poitiers?
SH: Vad utmärker en teokrati där religionen styr?
HI: Vad hände när vikingarna expanderade västerut och grundade Kiev Rus?
HI: Vad hände när vikingarna expanderade västerut?


Högmedeltid

HI: Vad var orsaken till korstågen?
RE: Hur spreds katolsk kristendom genom Europa?
RE: Vad var orsaken till bildandet av olika klosterordnar?
RE: Varför kröntes Karl den store till Kejsare?
RE: Vad var grunden till det tysk-romerska riket?


Senmedeltid

HI: Vad innebar reconquistan på Iberiska halvön?
RE: Vad innebar Östroms fall för den ortodoxa kristendomen?
HI: Vad innebar den muslimska expansionen in i Balkan?


(65 punkter)


År 8 ____________________________________________________________________________

Renässans

HI: vad innebar upptäckternas tid för handelsvägarna Indien - Europa?
HI: Vad innebar Columbus upptäckt av Amerika?
RE: Vad innebar Påvens totala makt över kunskap?
GE: Hur kunde olika folka överleva i Amerikas djungler och uppe i Anderna?
RE: Vad hade aztekerna för religion?
RE: Vad hade Inkaindianerna för religion?


Upplysningen

HI: Vad betydde upplysningsfilosoferna?
RE: vad innebar upplysningen för att bryta kyrkans Makt?
RE: Vad innebar Protestantismen och vem var Martin Luther?
HI: 30-åriga kriget i Europa och häxprocesserna i Sverige


Revolutionerna i Amerika och i Frankrike

HI: Vad hände i Nord- och Sydamerika före Amerikanska inbördeskriget?
HI: Vad skedde under Amerikanska inbördeskriget
SH: Hur fungerade självständighetsförklaringen?
GE: vad var de geografiska förutsättningarna för revolution i Frankrike? 
HI: Vad var orsakerna till franska revolutionen?
SH: vad innebar deklarationen om de mänskliga rättigheterna?


Kolonialismen och imperialismen

GE: Hur fungerade triangelhandeln?
GE: Hur gick det till när Cook upptäckte Australien och Nya Zeeland?
GE: Hur gick det till när Lewis och Clark hittade vägen över amerikanska kontinenten?
HI: Varför koloniserades Afrika, delar av Asien och Oceanien?
RE: Varför var det så svårt för kristna med annorlunda uppfattning i Europa?
HI: Varför emigrerade så många över Atlanten?
HI: Varför behandlades urbefolkningen i Australien, Nordamerika och Sydamerika så illa?


Napoleon

HI: Vad hände när Napoleon tog tillbaka makten över Frankrike?
SH: vad var Napoleons arv för Europa?


Industriella revolutionen

GE: Jakten på nya naturresurser
HI: Industrialismen
HI: Från ångmaskin till elektricitet
SH: Nya politiska riktningar: konservatism, liberalism och socialism
RE: Frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen


Amerikanska inbördeskriget och Fransk-preussiska kriget

GE: Varför krävdes afrikanska slavar för USA:s bomullsfält?
HI: Vem var Bismarck och hur skapade han Tyskland?
HI: Vad hände under amerikanska inbördeskriget?
SH: Vad har slaveri med ett modernt samhälle att göra?


Första världskriget

GE: Varför var Balkan så omtvistat område?
HI: Varför bröt första världskriget ut?
HI: Varför ryska revolutionen bröt ut
HI: Balfourdeklarationen om Palestina
HI: Turkiets folkmord på armenierna
SH: Fördelar och nackdelar med politiska allianser.
SH: Kommunism

Mellankrigstiden

SH: Hur demokrati kan omvandlas till diktatur
SH: Politiska åskådningar - fascism, nazism och kommunism
SH: Kampen för kvinnlig rösträtt
HI: Mussolinis maktövertagande i Italien
HI: Spanska inbördeskriget och Francos ledning av fascisterna
HI: Weimarrepublikens misär och Hitlers väg till makten
HI: Lenins död och Stalins utrensningar
HI: Holodomor i Ukraina
RE: Sovjetunionen och ateism


Andra världskriget

HI: Varför bröt kriget ut?
SH: vad blev effekterna av andra världskriget?

(52 punkter)


År 9 ____________________________________________________________________________


Kalla kriget

GE: På vilka grunder ändrads gränserna efter kriget?
HI: IRA och Irland
HI: Berlinblockaden, Kubakrisen och mordet på Kennedy
HI: Rymdkapplöpningen
SH: De svartas kamp för rättvisa i USA
SH: Uppdelningen av världen i två pakter
HI: Kolonierna slår sig fria
HI: Kriget mellan Irak och Iran
HI: Sovjetunionen i Afghanistan
HI: Murens fall
RE. Konflikten i Israel-Palestina


Politiska organisationer

SH: EU och FN


Rekordåren i Sverige=

HI: Uppbyggnaden av folkhemmet
HI: De olika politiska partierna i Sverige, historiska rötter
HI: Socialdemokraternas dominans, och hur den bröts 1976
HI: Mordet på Olof Palme
HI: 90-talets lågkonjunktur och den utbredda rasismen


Sveriges politisk system

SH Uppbyggnad av grundlagar, riksdag och regering
SH: hur ett val går till
SH: Skillnader mellan kommunal-, region-,  riksdags- och kyrkoval


Sveriges juridiska system=

SH: Hur våra lagar är uppbyggda
SH: Sveriges rättsväsende


Krigen i forna Jugoslavien

HI: Varför bröt krigen ut?
HI: Vad var konsekvenserna för forna Jugoslaven, och Sverige


Kampen mot terrorism

HI: Kuwaitkriget
HI: Afghanistan: mujahedin, talibanerna och al-Quida
HI: 11/9 och attackerna på Afghanistan och Irak
HI: Somalia och al-Shabab
HI: Nigeria och Boko Haram


Arabiska våren

GE: Vad var den geografiska orsaken till oroligheterna?
HI: Vad hände i de olika länderna?
SH: Vad blev konsekvenserna av den arabiska våren?


Kriget i Syrien

GE: Vad var den geografiska orsaken till oroligheterna?
RE: Vad var IS?
HI: Vad hände under kriget?
SH: Vad blev konsekvenserna av kriget i Syrien?

(36 punkter)