Åtgärder

Förslag på lektionsupplägg för år 7-9 religion

Från Skolbok

Religionsämnet, liksom alla SO-ämnen, lider av tidsbrist. Det centrala innehållet är massivt och tiden alltför knappt.

Vad ska läras ut enligt Skolverket? Det går inte enbart att följa målen i det centrala innehållet för att besvara de frågan.

Skolverket är tydligt i sina kommentarer till ämnet med vad som ska läras ut i år 7-9. Där ingår:

-Huvuddragen i världsreligionernas historia, händelser och skeenden som har betydelse för religiös tro och praktik i vår egen tid.
-En sammanhängande bild av urkunder, centrala trosföreställningar, världsbilder och moraluppfattningar inom världsreligionerna.
-Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
-Kristendomens utveckling i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
-Religiösa motsättningar i ett sekulariserat samhälle, till exempel hur evolutionsteorin har blivit en integrerad del av världsbilden.
-Nya religiösa rörelser, som till exempel scientologikyrkan och krishna-rörelsen, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
-Skildringar av livsfrågor i populärkulturen och formande av identiteter och livsstilar.
-Etiska begrepp, moraliska frågor och etiska modeller. Begreppen kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.
-Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang.
-Skilda föreställningar om vad det innebär att vara människa och vilka egenskaper, möjligheter och begränsningar som följer av att vara mänsklig.

Skolverkets kommentarsmaterial i sin helhet finns här:

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3829.pdf?k=3829


Skolverkets sida om religionsämnet år 7-9 finns här:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor3


Från LGR11 ska alltså inte tyngdpunkten på religionsundervisningen ligga på detaljerna i de olika världsreligionerna. Det är något som klaras av i mellanstadiet och enbart repeteras snabbt i högstadiet. Istället ska tyngdpunkten i undervisningen ligga på hur religionen tar sig uttryck i samhället och för enskilda individer. Hur kan det ta sig uttryck i undervisningen?

Under LPO94 brukade religion läras ut i tre olika block:

år 7=religionerna under antiken och hos naturfolk
år 8=de abrahamitiska religionerna,
år 9=de österländska religionerna

Under LGR11 bör dessa förändras. Tyngdpunkten på antiken i historieämnet är förskjuten och eftersom man läser mer om världsreligionerna i mellanstadiet bör lektionerna om dessa ses mer som repetition, eller utelämnas helt vid tidsbrist. Ett alternativt förslag på lektionsupplägg är:

år 7=att vara människa, jämför med utvalda naturreligioner, religionerna i antiken och gamla testamentet
år 8=de abrahamitiska religionerna och deras uttryck i samhället
år 9=de österländska religionerna,, övriga livsåskådningar och deras uttryck i samhället

Det kanske inte ser ut som någon större förändring, men det här upplägget innebär att religionsämnet kopplas mer till elevernas vardag och frågor som är relevanta just nu, istället för upplägget under LPO94 när det mesta byggde på religionshistoria. Det här upplägget innebär också att kopplingen till historieämnet nästan försvinner och de olika blocken kan läsas fritt under vilken årskurs som helst, de behöver inte läsas i den ordning jag beskriver dem. Därför skriver jag bara blockens namn, och inte årskursen.

Ett antagande är att varje block består av 20 lektioner. Det kan vara fler, och det kan vara färre, beroende på hur varje enskild lärare lägger upp sin undervisning, men runt 20 är ett rimligt antal lektioner i religionsämnet per läsår i högstadiet.

(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)

Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
Hur religionen formar en livsstil
Religionens roll i samhället/konflikter
Religionens förändring över tid
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter

Lektionsupplägg:

1 = Introduktion - vad innebär det att vara en bra människa? exempel Karl-Bertil Jonsson
2 = Vad innebär det att vara en bra människa? exempel Pippi Långstrump
3 = Vad är en klok människa? Är det en god människa? exempel: Salomo, Nasreddin Hodja
4 = Vad hade grekerna för gudar? var de goda eller onda? exempel ur grekisk mytologi
5 = Flitiga och lata människor i fabler och myter, varför är flit bra och lathet dåligt?
6 = Vad gör en god människa ond? exempel David och Goliat jämför med David och Batseba
7 = Om att vara lydig och olydig, är det bra? exempel Adam, Eva och syndafallet
8 = Om att vara lydig och olydig, är det bra? exempel Abraham, Isak och Ismael, Ibrahim och statyerna i Kaban
9: = Gudarnas belöning, vad har vi fått? exempel Prometheus och elden, Loke och det första fisknätet
10 = Vad innebär ondska och godhet? exempel ur vår tid: Hitlerjugend och Sophie Scholl, USA och Abu Ghraib fängelset, IS och Yaziderna osv.
11 = Dygderna och lasterna, vad är medelvägen? exempel Ikaros och Daidalos
12: = Vad skiljer en synd från en dödssynd? exempel de sju dödssynderna
13 = Vad innebär "moder jord"? exempel bibeln, Gaia, filmen Avatar
14 = Vilka var de första människorna? exempel Adam och Eva, Ask och Embla, Popul Vohs tre människor
15 = Heliga träd, vilka och varför? exempel: Fruktträd i Edens lustgård, Hesperidernas träd, Babyloniernas träd, Yggdrasil, vårdträd vid stugorna.
16 = Djuren och människornas respekt för dem. exempel hinduernas ko, samernas björnar, bibelns och koranens människor som är förvaltare av naturen
17 = Att räddas av djur, människorna och djurens respekt för dem. exempel: Mowgli i djungelboken, Franciskus och vargen, Daniel i lejonkulan
18 = Har djuren själ? exempel Jane Goodalls chimpanser, Dian Fosseys gorillor, österländsk och abrahamitisk syn på själ.
19 = Synen på djur i vetenskapens namn, exempel djur som skickas ut i rymden, djurförsök, sminkindustrins hantering av djur
20 = Är det rätt att vara aktivist i naturens namn? Ska man följa lagen eller samvetet? exempel veganer och djurrättsaktivister


(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)

Abrahamitiska religionernas gemensamma historia (repetition av mellanstadiets religionsundervisning)
Bibeln och Koranen
Kristendomens grenar
Kristendomen i Sverige
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
Livsfrågor i religion och populärkultur

Lektionsupplägg:

1-3 = Repetition judendomen och gamla testamentet, judiska riter och traditioner, jämför berättelser mellan GT och Koranen
4-6 = Repetition kristendomen, Jesus och nya testamentets berättelser. Paulus resor och spridandet av kristendomen i både Väst- och Östrom, skillnad mellan katolsk, ortodox och protestantisk kristendom.
7-9 = Repetition islam, Muhammeds liv, skapandet av koranen och splittringen mellan sunni och shia, de olika kalifaten, vad den kristna världen har fått från den muslimska
10 = Kristendom i Sverige - historia från vikingatid och Olof Skötkonung till och med medeltiden
11 = Kristendom i Sverige - historia från reformationen till nutid
12 = Kristendom i Sverige - frikyrkorörelsen
13 = Kristendom i Sverige - kristna sekter i samhället
14 = Sexualitet och jämställdhet inom religionen - giftermål, abort och HBTQ
15 = Sexualitet och jämställdhet inom religionen - islam och kvinnorna
16 = Livsfrågor inom religionen - manligt och kvinnligt inom religionerna
17 = Livsfrågor inom religionen - vad händer efter döden
18 = Religionskonflikter - islam mot kristendomen
19 = Religionskonflikter - kristendomen och islam mot judendomen
20 = Religionskonflikter - abrahamitiska religioner mot andra religioner

(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)

Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religioner
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism

Lektionsupplägg:

1 = Introduktion, skillnad mellan tanken på linjär tro (abrahamitisk) och tro på reinkarnation
2 = Hinduismens äldsta historia, Induskulturen och dess märkliga försvinnande
3 = Arierna och den vediska tiden
4 = Hinduismens gudar
6 = Hinduismens syn på liv och död
7= Buddhismens ursprung
8 = Buddhismens heliga platser
9 = Buddhismen budskapet och läran
10 = Sorg och fest, hur buddhister lever sina liv
11 = Etik och moral, etikbegreppet, de tre viktigaste sorternas etik
12 = Pliktetik, med exempel
13 = Konsekvensetik, med exempel
14 = Sinnelagsetik, med exempel
15 = Varianter av österländsk religion i nutid,Hare Krishna och Bhagwanrörelsen
16 = Konflikten mellan meditation och mindfulness i skolan och kristendomens fördömande av den
17 = ID (Intelligent design) mot evolutionsteorin, ett sätt att smyga in Gud i skolundervisningen
18 = Slöjan i skolan, naturlig del eller förbud
19 = Scientologikyrkan
20 = Humanism, kommunism och ateism i ett modernt samhälle