Åtgärder

Historia

Från Skolbok

Den klassiska uppdelningen av historiaämnet i skolan har varit:

 • År 1 Stenåldern
 • År 2 Bronsåldern
 • År 3 Järnåldern
 • År 4 Vikingatid
 • År 5 Medeltid
 • År 6 Svensk stormaktstid
 • År 7 Repetition stenålder-bronsålder, flodkulturer, antikens Grekland och perserna, Romarriket.
 • År 8 Franska revolutionen, nationalismen, imperialismen, första världskriget.
 • År 9 Mellankrigstiden, andra världskriget, kalla kriget, tiden efter 1989, kriget mot terrorism och nu senast, den arabiska våren.


Det här stämmer inte alltid, och ju längre tid som gått sedan andra världskriget ju mer skall pressas in i år 9, vilket gör att historiaämnet helt enkelt måste reformeras. De mål som skall uppfyllas enligt 2011 års läroplan är:


I årskurs 1–3

Målen i SO-ämnet är gemensamt för alla fyra ämnena för årskurserna 1-3.

Klicka på länken för att komma till SO-sidan.


I årskurs 4–6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Äldre stenåldern
Därför tog istiden slut
Mellan stenåldern
Yngre stenåldern
Bronsåldern
Järnåldern
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
Järnåldern Vikingatiden
 • De nordiska staternas bildande.
Blåtand, Tveskägg, Hårfagre och de första kungadömena
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
Vite Krist kommer
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
Järnåldern Vikingatiden
De första amerikanerna
Hansan
Digerdöden
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Järnåldern Vikingatiden
Den muslimska expansionen
Korstågen

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
Medeltiden
Hansan
Störtbecker och Östersjöns pirater
Sturarna
Kristina Gyllenstiernas försvar av Stockholm
Drottning Margareta
Den heliga Birgitta
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
Stockholms blodbad
Gustav Wasa
Wasas tre söner
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
Svensk stormaktstid
Gustav II Adolf
Drottning Kristina
Karl X
Karl XI
Karl XII
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
Martin Luther
30 åriga kriget
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
Använd dig av samlingar med svart-vita bilder man ofta kan hitta på muséers- och hembygdsföreningars hemsidor


Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850

 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
Bergslagen
Hattar och mössor
Teaterkungen
Linné, blomsterkungen
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
Att leva i Astris Lindgrens värld
Äng är åkers moder
Den gröna revolutionen geografi
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
Den gröna revolutionen geografi
Emigrationen till Amerika
Det finns även beskrivet i geografiämnet, Emigration och immigration
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
Förlusten av Finland
Jean Baptiste Bernadotte
Unionen med Norge
Från landskapslagarna till våra lagar
Våra partiers rötter
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Använd dig av samlingar med svart-vita bilder man ofta kan hitta på muséers- och hembygdsföreningars hemsidor


Hur historia används och historiska begrepp

 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
Ortsnamnen berättar
Stadens framväxt och roller Geografi
Se på religionsdelen, läs om gravskick i forntiden
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
Häxprocesserna Religion
Gustav II Adolf
Drottning Kristina
Karl X
Karl XI
Karl XII
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Ett luddigt mål, minst sagt. Ta med Peder Svart som skrev Gustaw Wasas krönika åt honom kanske?
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
Järnåldern Vikingatiden
Medeltiden
Stormaktstiden
Frihetstiden

I årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
Mesopotamien (Flodkultur)
Egypten (Flodkultur)
Induskulturen (Flodkultur)
Kina (Flodkultur)
Kina (200 f.kr - 200 e.kr.)
Den muslimska expansionen
Korstågen
Amerika före Columbus 12 000 f.Kr - 1491 e.Kr.
Zulu
Söderhavets tidiga kolonisation
Shogunernas Japan
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Antikens Grekland
Grekland, Minoerna (3400 f.Kr. - 1400 f.Kr.)
Grekland, Mykene (1600 f.Kr. - 1200 f.Kr.)
Grekland, Iliaden och Odysséen (700 f.Kr. / 1300-1200 f.Kr.)
Grekland, Athen och Sparta (480 f.Kr. - 336 f.Kr.)
Grekland, vetenskapsmän, filosofer, författare, teater och olympiska spel
Grekland, slutet
Alexander den store och Hellenismen (356 f.Kr. - 323 f.Kr.)
Fenicierna
Persien, stenåldern till 330 f.Kr.
Romarriket 750 f.Kr - 476 e.Kr
Rom kungatiden
Rom republiken
Rom de vanliga människorna
Rom Julius Caesar
Rom kejsartiden
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Amerika före Columbus
Den muslimska expansionen
Sök upp historiska källor, utgå ifrån olika länders muséer.

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Imperialismen
Triangelhandeln
Opiumkriget
Boerna
Shogunernas Japan
Amerikanska inbördeskriget
Bismarck, blod och stål
La belle epoque
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen.
Industrialismen
Merkantilismen
När byarna sprängdes
Den gröna revolutionen Geografi
 • Migration inom och mellan länder.
Emigration och immigration Geografi
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
Socialismens historia
Fackföreningarna
Liberalismens historia
Konservatismens historia
Kommunismens historia
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
Fackföreningarna
Amerikanska inbördeskriget

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Imperialismen
Triangelhandeln
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
Napoleons Europa
Ryssland före revolutionen
Bismarck, blod och stål
Suffragetterna
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
Första världskriget
Första världskriget, allianserna
Första världskriget, skottet i Sarajevo
Första världskriget, Schlieffenplanen
Första världskriget, svarta veckan
Första världskriget, teknikutvecklingen
Första världskriget, västfronten
Första världskriget, östfronten
Första världskriget, kriget till havs
Första världskriget, Kriget utanför Europa
Första världskriget, Krigsslutet
Ryska revolutionen
Mellankrigstiden
Kvinnans frigörelse
Spanska inbördeskriget
Depressionen
Fascismens framväxt
Nazismens framväxt
Gulag
Sverige under mellankrigstiden
Andra världskriget
Andra världskriget, krigsutbrottet
Andra världskriget, Finska vinterkriget
Andra världskriget, erövringen av Norden
Andra världskriget, Västeuropa erövras
Andra världskriget, Förintelsen
Andra världskriget, Operation Barbarossa
Andra världskriget, Japan och Perl Harbor
Andra världskrigets vändpunkter, D-dagen
Andra världskrigets vändpunkter, Nordafrika och El Alamein
Andra världskrigets vändpunkter, Stalingrad
Andra världskriget, atombomberna
Andra världskriget, Nürnbergrättegångarna
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
Sök upp filmer och böcker som visar hur man hade det, läs t.ex. "Anne Franks dagbok".


Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
Kvinnans frigörelse
Nykterhetsrörelsen
Socialismens historia
Fackföreningarna
Liberalismens historia
Konservatismens historia
Kommunismens historia
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
Miljonprogrammet
Massinvandringen
Kalla kriget, Sverige
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
Vem är same?
Romerna i Sverige
Massinvandringen
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
Kalla kriget
Kalla kriget, Sverige
Kalla kriget, Koreakriget
Kalla kriget, USA och Dominoteorin
Vietnamkriget
Falklandskriget
Kalla kriget, 1989
Sovjetunionens kollaps
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
Från NF till FN
Från EG till EU
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
Partisaner, ustasja och chetniks
Inbördeskriget i Jugoslavien
Srebrenica 1995
Svensk historia, 1990-talet
Kuwaitkriget
Kriget mot terrorism
Svensk historia, 2000-2009
Den arabiska våren
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
Sök t.ex. filmserier: Rötter, Centennial (Kampen om Colorado), Utvandrarna osv. Sök sedan ursprungskällor för att se om det stämmer.

Hur historia används och historiska begrepp

 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
Ortsnamnen berättar
Kyrkan mitt i byn
Imperialismen
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
Nykterhetsrörelsen
Fackföreningarna
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
Nationalism
Nazismens framväxt
Falklandskriget
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
Luddigt... kanske kan du se hur vänner blev fiender genom kriget i forna Jugoslavien
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
??? - kanske något för svenskan där man kan gå igenom vad svåra ord betyder.
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
Antiken
Mellankrigstiden
Kalla kriget