Åtgärder

SO

Från Skolbok

Från 2011 års plan för grundskolan har man slagit ihop samtliga SO-ämnen för årskurserna 1-3. Det är exakt samma centrala innehåll oavsett vilket SO-ämne man tittar på.

Målen för dem blir därmed:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-3

Att leva tillsammans

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Att leva i Astris Lindgrens värld
Använd dig av samlingar med svart-vita bilder man ofta kan hitta på muséers- och hembygdsföreningars hemsidor
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Emigrationen till Amerika
Titta på hur klimatet är i olika länder och hur man lever i olika länder. Varför det regnar, varför det blir snö
Det finns även beskrivet i geografiämnet, Emigration och immigration
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Kan tas upp i alla typer av diskussioner i SO ämnena
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Lag och rätt
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Ta en promenad runt skolan och lär dem vad de olika skyltarna betyder.

Att leva i närområdet

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Äldre stenåldern
Därför tog istiden slut
Mellan stenåldern
Yngre stenåldern
Bronsåldern
Järnåldern
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Använd dig av samlingar med svart-vita bilder man ofta kan hitta på muséers- och hembygdsföreningars hemsidor
Det finns en del under geografiämnet
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Kyrkan mitt i byn
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
Besök närmaste kyrka, gärna moské och synagoga också.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
Finns det lantbruk? Vad finns för miljö där man lever av naturresurser runt skolan? Finns hav eller rinnande vatten? Hur kan man försörja sig på det?Att leva i världen

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Utgå från barnens egna önskemål och lär dem sedan hur Google Earth fungerar
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Äldre stenåldern
Därför tog istiden slut
Mellan stenåldern
Yngre stenåldern
Bronsåldern
Järnåldern
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Äldre stenåldern
Därför tog istiden slut
Mellan stenåldern
Yngre stenåldern
Bronsåldern
Järnåldern
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Ortsnamnen berättar
Se på religionsdelen, läs om gravskick i forntiden
Finns det fornlämningar? Gravfält? Kan man se forna tiders verksamhet i landskapet runt skolan? vad har istiden lämnat för spår? Lämpligt kapitel kan vara
Spåren efter istiden
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Vikingarnas gudavärld
Greklands gudavärld
Rom gudavärlden
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Gå igenom vad som händer med sopor och vad man gör med det som inte hamnar på soptippen.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.


Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Gör enkla kartor över skolområdet. Någon stad eleverna brukar vara i, vägen mellan hemmet och en kamrat osv.
Gör solur och lär eleverna norr-söder-öster-väster. Lämpligt kapitel kan vara
Längdgrad och breddgrad
Kartritning
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Låt eleverna rita fysiska tidslinjer så att de förstår att forntiden är 95% av den tiden människor funnits i Europa