Åtgärder

Samhällskunskap, planering 7-9 enligt lgr11 och Lgr22

Från Skolbok

Årshjul enligt 2011/18 års CI

År 7

Kriminalvård och brottsoffer
Ungdomars identitet och stil
Makt/pengar jämfört med kön
Minoriteter i Sverige
Jämlikhet och jämställdhet


År 8

Politiska ideologier, i världen, skillnader/likheter
Stats- och styrelseskick
Sveriges politiska system
Arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och lön
Mänskliga rättigheter, bakgrund/kränkningar
Demokratiska rättigheter/skyldigheter
Immigration förr och nu, integration och segregering
Medier och dess roller
Nyhetsvärdering
Internets risker och möjligheter


År 9

Ekonomi, privat/företag/samhället
Välfärd och Sveriges befolkning
Vård/skola/omsorg + konsekvenser av förändringar
Aktuella samhällsfrågor och konflikter
FN, syfte och roll
EU och nordiskt samarbete
Hur individer kan påverka beslut

SH - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Unikum:

KK1

Samhällsstrukturer) Eleven har [...] kunskaper om olika samhällsstrukturer.

KK2

(Undersöka strukturer i samhället) Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då [...] samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

KK3

(Använda begrepp) I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett [...] fungerande sätt.

KK4

(Påverka och påverkas) Eleven kan föra [...] resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då [...] samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

KK5

(Undersöka samhällsfrågor) Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då [...] samband med [...] underbyggda resonemang.

KK6

(Värdera och uttrycka ståndpunkter) Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med [...] resonemang och [...] underbyggda argument och kan då [...] växla mellan olika perspektiv.

KK7

(Mänskliga rättigheter) Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

KK8

(Minoriteters särställning och rättigheter) Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

KK9

(Demokrati) Eleven har [...] kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra [...] resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

KK10

(Information och källor) Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett [...] fungerande sätt och för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Årshjul enligt 2022 års CI

År 7 - 30 lektioner

(Individer och gemenskaper) Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. (8 lektioner)
(Individer och gemenskaper) Migration till, samt integration och segregation i Sverige i dag.(5 lektioner)
(Granskning av samhällsfrågor) Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor. (3 lektioner)
(Rättigheter och rättsskipning) Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter. (8 lektioner)
(Rättigheter och rättsskipning) De nationella minoriteternas situation i Sverige samt den svenska minoritetspolitiken och dess framväxt. Samernas ställning som urfolk. (6 lektioner)


År 8 - 30 lektioner

(Beslutsfattande och politiska idéer) Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera. (3 lektioner)
(Beslutsfattande och politiska idéer) Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige. (3 lektioner)
(Beslutsfattande och politiska idéer) Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar. (4 lektioner)
(Beslutsfattande och politiska idéer) Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen. (6 lektioner)
(Individer och gemenskaper) Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. (4 lektioner)
(Samhällsresurser och fördelning) Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få. (6 lektioner)
(Samhällsresurser och fördelning) Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt. (4 lektioner)


År 9 - 30 lektioner

(Samhällsresurser och fördelning) Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner. (3 lektioner)
(Samhällsresurser och fördelning) Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen. (3 lektioner)
(Beslutsfattande och politiska idéer) FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll. (2 lektioner)
(Rättigheter och rättsskipning) Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter. (6 lektioner)
(Rättigheter och rättsskipning) Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. (6 lektioner)
(Information och kommunikation) Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle. (3 lektioner)
(Information och kommunikation) Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar. (5 lektioner)
(Granskning av samhällsfrågor) Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa. (2 lektioner)

SH - Betygskriterier, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:

BK1

Eleven visar [...] kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter.

BK2

Eleven för [...] resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.

BK3

Eleven visar [...] kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället

BK4

Eleven beskriver [...] samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

BK5

Eleven för [...] resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

BK6

Eleven för [...] resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället.

BK7

Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med [...] källkritiska argument.SH - Betygskriterier, utan värdeord, matris enligt Unikum (bedöms F-A):

BK1

demokrati och mänskliga rättigheter

BK2

förhållanden och strukturer

BK3

samhällsfrågor och källor

Åter till samhällskunskapsbokens register