Åtgärder

Hur berggrund bildas

Från Skolbok

De berg du går på idag har troligen bildats djupt nere i jordens inre. Oftast flera kilometer ner. Sedan har väder och vind nött jordens yta under flera miljoner år tills de berg vi ser idag kommit upp i solljuset.

Jorden är gammal. Man tror att den är ca 4600 miljoner år gammal. Sverige är ett land med gammal berggrund. Den äldsta finns längst upp i norr och är runt 3000 miljoner år gammal. Den yngsta berggrunden i Sverige hittar vi i Skåne. Den är bara drygt 55 miljoner år gammal.

Vi delar in berggrunden på jorden i tre olika grupper, beroende på hur den bildats.

Sedimentär berggrund

Sedimentär berggrund har från början varit berg, som sedan vittrat ner till grus, sand och lera. De sedimenten har sedan hamnat ute i havet genom att floder och vindar tagit med sig kornen. På havsbottnen har det sedan bildats tjocka lager av sediment.

När sedimentlagren blev allt tjockare pressades de ihop av sin egen vikt och de lager som fanns i botten pressades ihop så mycket att de blev till sten.

Att floder för med sig sediment ut i havet syns tydligt på flygbilden


Metamorf berggrund

Jordens har olika plattor som flyter ovanpå magman. De plattorna rör sig, krockar och glider under- och över varandra på olika ställen på jorden. När en platta glider ner under en annan utsätts det sediment som ligger på plattan för stort tryck, och hög temperatur från den glödande magman i jordens inre. Då omvandlas de sedimentära bergarterna som finns på plattan. De blir halvsmälta och bakas ihop. Ungefär som om du skulle ta två olika bulldegar och knåda ihop dem med varandra. Omvandlad berggrund kallas för metamorf berggrund på finare svenska.

Metamorf berggrund ser ofta ut som två degar som knådats ihop


Magmatisk berggrund

När plattorna fortsätter att tryckas ner i magman smälter berggrunden som plattan består av. Det mesta av det smälta berget stannar kvar i jordens inre. En hel del stelnar långsamt vid kontakt med kallare berg och bildar nytt berg flera kilometer ner under markytan. En liten del av det smälta berget pressas upp tll ytan igen med hjälp av vulkaner. Lavan från vulkanerna stelnar när den kommer upp på den kalla jordytan, och magmatiskt berg bildas.

När lavan från vulkanen stelnar bildas ny berggrund

Nytt berg som bildats när lavan stelnat börjar brytas ner till lera, sand och grus av väder och vind. Partiklarna förs ut med vindar och rinnande vatten till haven och nya sediment bildas.


Bergartscykeln

Så här har all berggrund på jorden bildats. Den här eviga cirkelgången från sediment till metamorfa berg till magmatiska berg som sedan bryts ner på nytt kallas för bergartscykeln.


Två typer av jordskorpa

Det finns två typer av jordskorpa. Oceanisk som bildas under haven och kontinental som bildas där det är land.

Den oceaniska byggs på när ny havsbotten skapas av undervattensvulkaner i sprickzoner när litosfärplattor glider ifrån varandra. Lavan består nästan bara av bergarten basalt, innehåller magnesium och järn och är grå - svart i färgen. Det innebär att de bergarter med ursprung i den oceaniska jordskorpan också är grå - svarta. Vi kallar dem mafiska efter magnesium och ferrum, som betyder järn på latin.

Den oceaniska jordskorpan är tyngre, tunnare och yngre än den kontinentala jordskorpan. Den är sällan mer än 10 km tjock och inte mer än 200 miljoner år gammal..

Den kontinentala jordskorpan är mycket mer varierad. Metamorfa bergarter bildas vid gränsen mellan litosfärplattor. Vulkaner spyr ut lava som stelnar till berg på ytan. Grus, sand och lera pressas ihop till sedimentära berg. De vanligaste mineralen är kvarts och fältspat. Bergarterna kallas ibland för felsiska. Feldspar och silica, är de engelska namnen på fältspat och kvarts. Kvarts och fältspat är oftast ljusa i färgen. Det innebär i sin tur att bergarter i den kontinentala jordskorpan oftast är ljusa i färgen.

Den kontinentala jordskorpan är både tjockare och äldre än den oceaniska. Den kan vara 100 km tjock, men är vanligtvis runt 40 km tjock. De äldsta delarna är 4 400 miljoner år gamla.


jordskorpan

1=kontinental jordskorpa
2=hav
3=övre manteln
4=oceanisk jordskorpaKällor

Physical Geography, Tom L. McKnight 6th ed. 1999, ISBN 0-13-950445-1

Geografi 4-6 grundbok; Jan Wiklund och Tomas Torbjörnson, Capensis förlag 2015 ISBN: 13 978 91 85887 75 0

Bohusläns geologi; Johan Berglund, Bohusläns museum 1989, ISBN 91 7686 072 8

Sveriges berggrund, broschyr från SGU 2017


Bildkällor

Alla bilder är från Wikimedia utom:

Bergartscykeln: www.exploringnature.org/graphics/ecology/rock_cycle_color72.jpg


Åter till geografibokens register