Åtgärder

Åtgärdsprogram

Från Skolbok

Fråga: Vilka elever skall ha ett åtgärdsprogram?

Svar: De elever som skall ha stödundervisning, inga andra.

Fråga: Vilka parter är inblandade vid skapandet?

Svar: Målsman, elev, lärare (och rektor och speciallärare/specialpedagog vid EVK), tillsammans.


Ett åtgärdsprogram skrivs när en elev skall ha stödundervisning, inte annars. Ett åtgärdsprogram är ett komplement till IUP:n. Ett åtgärdsprogram kan inte ersätta en IUP och tvärtom. I åtgärdsprogrammet skall det stå vad som krävs för att uppnå de mål som eleven inte verkar kunna uppnå under ordinarie undervisning. Vanligtvis skrivs åtgärdsprogrammet under en elevvårdskonferens (förkortas EVK) och där skall även rektor medverka. Övrig personal som vet något om elevens situation, som specialpedagog och skolsyster, bör medverka vid en EVK.

Vissa skolor skriver även åtgärdsprogram till elever som inte uppnår betyget E men som ändå inte skall ha stödundervisning trots att det rent juridiskt sett inte behövs, något man kan anse vara en snäll tjänst till eleverna. En service som tar en hel del tid för lärarna och skolans övriga personal i anspråk.

Skollagen säger:

3 kap
9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. 
Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.


Exempel

I åtgärdsprogrammet skall man besvara frågorna:

  • Vad
  • Hur
  • Vem
  • När

Under vad beskrivs målen. Det är viktigt att det är ämnesmål och att man inte har för många mål i ett och samma åtgärdsprogram. Tre mål är lämpligt för ett åtgärdsprogram och när de är uppfyllda skriver man ett nytt om behovet fortfarande finns.

Under hur beskriver man hur elev, lärare och målsman anser att man skall kunna uppfylla målen på bästa sätt.

Under vem beskriver man vad: skolan, lärarna, målsman och eleven kan göra för att målen som beskrivs under vad skall kunna uppfyllas. Hur och vem hör ihop. Man fyller i vem som gör det man skriver in i hur.

Under när skriver man när målen beräknas vara uppfyllda och när man skall ha ett uppföljningsmöte.


När allt är klart signeras det av mentor och målsman, har andra varit inblandade (rektor, skolsyster, specialpedagog osv.) signerar även de åtgärdsprogrammet. Ev. kan man även låta eleven signera åtgärdsprogrammet så att den känner sig delaktig.