Åtgärder

Betygsvarning

Från Skolbok

Tips-to-avoid-sleeping-in-class-for-students-school.jpg

Fråga: Vilka elever skall ha en betygsvarning?

Svar: De elever som inte antas uppnå målen för betyget E i en årskurs med betyg, om skolans rektor beslutat att betygsvarningar skall göras.

Fråga: Vilka parter är inblandade vid betygsvarningen?

Svar: Undervisande lärare som skriver betygsvarningen. Mentor till elev om det inte är undervisande lärare. Målsmän till elev. Eleven som undertecknar betygsvarningen. Kopia till expeditionen för rektorns skull.


Betygsvarningar behöver som sagt inte skrivas alls. Man skall ha så bra kontakt mellan elev och lärare att eleven skall vara medveten om att alla mål för ämnet inte uppfyllts.


Som lärare antar man gärna att om en elev inte gjort samtliga prov eller samtliga inlämningsuppgifter borde den automatiskt förstå att den riskerar att bli underkänd. Tyvärr är det många elever som inte förstår det utan, på fullt allvar, tror att så länge ingen sagt till eleven personligen att den riskerar att inte uppnå målen så kommer eleven inte att underkännas. Även om inte en enda inlämningsuppgift lämnats in eller trots att eleven inte utfört något prov i ämnet över huvud taget.


Av den anledningen, för att eleven skall vara medveten om att den riskerar underkänt betyg, bör eleven ges en betygsvarning. Helst skriftlig. Det är alltså en ren service till eleven och läraren varken kan- eller bör kritiseras om den inte gett en betygsvarning innan den delar ut ett underkänt betyg i ämnet.


Om läraren ändå ger en betygsvarning bör man komma överens på skolan om hur den skall se ut så att alla lärarna inom skolan gör på samma sätt.


Version 1, utan mål:

Läraren skapar en lista där det framgår vilka prov och inlämningsuppgifter som inte utförts. En kopia på listan ges till eleven för underskrift. Detta bör vara tillräckligt som betygsvarning till eleven som därigenom förstår att läraren saknar tillräckligt betygsunderlag för att kunna sätta ett E-betyg i ämnet. På listan bör det stå något liknande:

Det finns ingen lag som säger att en lärare måste dela ut en betygsvarning inför ett underkänt betyg. Vet du med dig att det finns uppgifter eller prov du inte gjort bör du också vara medveten om att du kan riskera att bli underkänd. En elev som gjort samtliga uppgifter med lägst godkänt resultat (betyget E) blir normalt sett inte underkänd.


Är det så att läraren även fyller i betygsvärden på varje enskild uppgift på listan bör det även stå något liknande:

Uppgifter har fått ett separat betyg. Det innebär inte att man samlar på sig ett visst antal betyg för ett visst slutbetyg utan i bakgrunden finns en bedömning om uppfyllda mål. Du kan alltså få ett högre betyg även om du bara fått E eller C på vissa uppgifter, liksom du kan få ett lägre betyg även om vissa uppgifter tilldelats ett A.


Version 2: med mål:

Liknande tilläggstexter som i version 1 bör skrivas. Läraren skapar en lista där ämnets samtliga mål finns utskrivna. Intill varje mål finns det ifyllt om det är avklarat och i vilket sammanhang, vid vilket provtillfälle, genom vilken inlämningsuppgift osv. som målet uppfyllts. Om det finns mål som ännu inte uppfyllts skall det framgå tydligt att eleven endera inte fått chans att uppfylla målet ännu då den möjligheten inte hunnit ges ännu. Alternativt att eleven getts tillfälle men av olika anledningar misslyckats med att uppnå målet. Då bör det också framgå hur eleven skall göra för att uppnå målet i framtiden.


Version 1 är att betrakta som löpande bokföring på varje enskild elev, medan version 2 är löpande bokföring på måluppfyllelsen i ämnet. Version 1 kommer till automatiskt i samband med rättning medan version 2 är ännu ett steg i dokumentationsprocessen. Varje lärare bör själv få ta beslut över vilken version den vill följa.


Den naturliga tågordningen är:


1: Lärare skapar en lapp med betygsvarningen. Det skall stå vem ansvarig lärare är och hur förälder kommer i kontakt med ansvarig lärare. Det skall stå vilken elev det gäller. Det skall inte stå något personnummer på lappen.


2: Eleven skriver under lappen, eller om eleven skolkar mycket och aldrig är i skolan kan läraren skriva under den i elevens namn.


3: Läraren tar två kopior på betygsvarningen. En kopia ges till elevens målsman. En kopia ges till mentor. Originalet arkiveras på expeditionen. Den undervisande läraren behöver normalt sett ingen egen lapp för denne är förhoppningsvis redan medveten om att eleven riskerar underkänt betyg i ämnet.


I en IT-värld kan man istället göra så att:


1: Man skapar ett dokument som eleven kan läsa på t.ex. Google docs med betygsvarningen, liknande den man skapar i en pappersvärld. Dokumentet krypteras för elevens rättssäkerhets skull. Har man inte Google docs kan man skapa krypterade zip-dokument och lägga ut på dropbox. Det finns andra liknande tekniska lösningar, bara fantasin sätter gränserna.


2: Man visar upp dokumentet för eleven och visar samtidigt hur eleven skall göra för att komma åt dokumentet. Eleven ges krypteringsnyckeln. Efteråt fyller läraren i på dokumentet att eleven tagit del av dokumentet och vilket datum det skett.


3: En länk till dokumentet skickas med e-mail, tillsammans med krypteringsnyckeln, till:

  • Mentor
  • Expedition
  • Elevens målsmän


På det viset minskas pappershysterin, handläggningen går oändligt mycket snabbare och fler kan ta del av dokumentet på kortare tid.

En annan variant är att läraren gör exakt likadan men med ett lokalt dokument på sin egen dator. Efter det att eleven läst dokumentet och undervisande lärare lagt till att eleven läst det tillsammans med datum på dokumentet skickas en kopia till samma människor som i exemplet ovan.

Nackdelen med det förfarandet är att läraren tappar kontrollen över dokumentet. Finns dokumentet kvar under lärarens kontroll ute på Google kan denne lägga till- eller dra ifrån uppgifter beroende på hur eleven klarar sin utbildning i ämnet.


En kollega tipsade om ett enklare sätt för administrationen. Man skapar en Excelfil eller motsvarande med en klass per flik i en central mapp all personal kommer åt. De ämnen som undervisas på skolan finns inlagda i flikens kolumner. Sedan signerar ansvarig lärare i den cell där ämne och namn möts om eleven riskerar att bli underkänd. Finns en signatur riskerar eleven att bli underkänd, annars går det mer eller mindre bra för eleven och cellen är tom. På det viset får personalen på expeditionen en bra överblick över hur det går för eleverna på skolan och det är lätt för lärarna att justera om någon elev som varnats för att bli underkänd kommer ikapp och betygsvarningen kan strykas. Det här förfaringssättet innebär två fördelar: dokumentet är "levande" då det är så enkelt att justera och expeditionspersonalen slipper hantera mängder med papperskopior.


En betygsvarning är inte en allmän handling.