Åtgärder

Diskussion

Vendeltid

Från Skolbok

Om människorna som levde här under järnåldern (ca 500 f Kr – 1050 e Kr) tillverkade sitt järn själva är okänt. Det är fullt tänkbart. Den vanligaste råvaran under järnåldern var limonitmalmer, dvs sjö- och myrmalmer, men experiment har visat att Dannemoramalm med mycket bra resultat kan användas i den typ av blästerugnar man använde under förhistorisk tid. Även om inga konkreta belägg finns för en förhistorisk järntillverkning, antyder gravar och gravfält alldeles intill gruvområdet att bosättningarna kan ha varit delaktiga i den första utvinningen av metall ur områdets bergmalm.


DANNEMORA GRUVA Kulturhistorisk utredning, underlag för MKB RAPPORTER FRÅN ARKEOLOGIKONSULT 2007:2107