Åtgärder

Religion, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22

Från Skolbok

Årshjul enligt 2011/18 års CI

År 7

(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)
(Begrepp)
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
Hur religionen formar en livsstil
Religionens roll i samhället/konflikter
Religionens förändring över tid
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter


År 8

(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)
Bibeln
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia
Kristendomens grenar
Kristendomen i Sverige
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
Livsfrågor i religion och populärkultur


År 9

(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)
Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religioner
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism

KK1 Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att [...] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

KK2 Dessutom för eleven [...] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

KK3 Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva [...] samband med [...] underbyggda resonemang.

KK4 Eleven kan också föra [...] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som [...] för resonemanget framåt.

KK5 Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra [...] underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett […] fungerande sätt.

KK6 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i [...] fungerande sätt samt för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Årshjul enligt 2022 års CI (eg. 2022, men blev framflyttad ett år pga. Coronapandemin)

År 7

(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)
Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. (4 lektioner)
Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag. (10 lektioner, religionshistoria)
Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden. (6 lektioner)
Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.(5 lektioner)


År 8

(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)
Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. (4 lektioner)
Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag. (1 lektion)
Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. (9 lektioner, 3/abrahamitisk)
Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen. (4 lektioner)
Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort. (3 lektioner)
Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller. (4 lektioner)


År 9

(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)
Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. (7 lektioner 3/hinduism/buddhism + 1 övriga som jainism/sikhism)
Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism. (4 lektioner)
Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik. (6 lektioner)
Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. (4 lektioner)
Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet. (4 lektioner)

RE - Betygskriterier, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:

BK1 Eleven visar [...] kunskaper om religioner och andra livsåskådningar.

BK2 Eleven för [...] resonemang om likheter och skillnader i centrala tankegångar och religiösa praktiker mellan och inom olika religioner samt om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor.

BK3 Eleven för [...] resonemang om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

BK4 Eleven för [...] resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.RE - Betygskriterier, utan värdeord, matris enligt Unikum (bedöms F-A):

BK1 religioner och andra livsåskådningar

BK2 religion och samhälle

BK3 etik och livsfrågor
Åter till religionsbokens register