Åtgärder

Styrdokument

Från Skolbok

Från 2011

Länk till skollagen 2010:800, gäller all skolverksamhet under högskola/universitet.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/


Länk till skolförordningen Skolförordning (2011:185) trädde i kraft 2011-04-15, gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan :

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/


Länk till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575


Länk till gymnasieförordningen SFS 2010:2039, gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/


Länk till Lgr 11 som styr undervisningen i grundskolan:

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575


Länk till allmäna råd om IUP och utvecklingssamtal:

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2811.pdf%3Fk%3D2811


Länk till GY 11 (pdf fil) som styr undervisningen i gymnasieskolan:

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
Före 2011

Hemsida för de kursplaner som gällde i grund- och gymnasieskolan 1994-2011

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV


Lpo 94, grunddokument som styrde grundskolans verksamhet (pdf fil):

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1069.pdf%3Fk%3D1069


Skollagen (1985:1100)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-19851100_sfs-1985-1100/


Grundskoleförordningen (1994:1194)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Grundskoleforordning-1994119_sfs-1994-1194/


Gymnasieförordningen (1992:394)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-1992394_sfs-1992-394/