Åtgärder

Tema Västerhavet

Från Skolbok

NO-tema "Västerhavet" år 6

Målen i biologi

Natur och samhälle

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 • Gå igenom ekosystemet i haven och på land, jämför likheter och skillnader.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

 • Gå igenom hur fotosyntes fungerar för tång, alger och plankton.
 • Förklara vikten av växtlivet i havet för djurlivets fortlevnad.
 • Förklara fiskets betydelse och hur viktigt det är med rena hav om vi skall kunna föda en växande befolkning på jorden.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 • Kika extra mycket på skaldjur och vattenrening. Besök en havsstrand och se efter vad man kan hitta, om det går.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 • Gå igenom strandlinjens vikt för rekreation och turism och hur viktigt det är att den inte får privatiseras utan strandskyddet måste bestå.

Kropp och hälsa

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

 • (läses i år 5)

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

 • (läses i år 5)

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

 • (läses i år 5)

Biologin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 • Vikten av fiskolja och Omega 3.
 • Hur viktiga planktonen är för syret på jorden.
 • Vad en val kan användas till och orsakerna till att de nästan utrotats, likväl som upptäckter av alternativa lösningar (mineralolja istället för valolja osv.)

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

 • Olika havsgudar och havsväsen. Selkies. Sjöjungfrur, Kraken osv.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 • Se hur olika nischer i havet tas upp av olika varelser. Enklast kan det ses i kopplingen strand-djuphav där olika växter och djur lever beroende på det solljus som strålar ner.

Biologins metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 • Besök på strand

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 • Gå igenom skillnader på fisk och delfin t.ex

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 • Mät temperatur i luft och hav för att se eftersläpningen, Jämför havstemperatur med vind, räkna antalet brännmaneter osv.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 • Håll ögonen öppna för intressanta artiklar om haven.


Målen i fysik

Fysiken i naturen och samhället

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

 • Kika mer på vindkraft och vågkraft.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

 • Gå igenom havsströmmar och vindar liksom hur de hänger ihop.

Fysiken och vardagslivet

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

 • Golfströmmens transport av varmt vatten. Hur Titanic kunde krocka med ett isberg så långt söderut.
 • Mät hur lång tid det tar att värma 1l vatten. Gå igenom Celsiusgrad och Farenheitgrad.
 • Mät hur lång tid det tar att smälta en iskub i vatten av olika temperatur och salthalt.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

 • (läses i år 5)

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

 • (läses i år 5)
 • Gå igenom magnetisk och faktisk nordpol för navigation.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

 • Gå igenom krafter vid dykning, simning, vindsurfing och segling.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

 • Jämför ljudets spridning på land och i vatten.
 • Titta extra mycket på hur djur under vatten hör ljud över extremt långa avstånd.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

 • (läses i år 5)

Fysiken och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 • Gå igenom upptäckten av våg- och vindkraft.
 • Gå igenom upptäckten av Golfströmmen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

 • (Se biologi)

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

 • (läses i år 4)


Målen i Kemi

Kemin i naturen

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

 • Använd vatten som huvudmodell och förklara vattnets kretslopp,

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, lednings­förmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

 • Saltvattens ledningsförmåga,
 • Surt regn och kalkning

Vattnets egenskaper och kretslopp.

 • Gå igenom hur vatten tas ur haven och sedan återförs.

Luftens egenskaper och sammansättning.

 • Gå igenom atmosfärens uppbyggnad i stora drag och hur viktigt det är att vi inte smutsar ner i atmosfären.
 • Förklara de viktigaste gaserna i luften och växthuseffekten.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 • Förklara varför det INTE är samma vatten som dinosaurierna kissade i som vi har nu osv.

Kemin i vardagen och samhället

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

 • Ta upp de enorma plastberg som samlas i haven och dödar allt liv långt ut i Stilla havet.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

 • Fisk – hur den saltas/torkas/konserveras/röks osv.
 • Varför fisk är så viktigt livsmedel och vilken förlust det är när fisken blir så full av miljögifter som strömmingen i Östersjön blivit att den inte längre går att äta.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

 • (läses i år 4)

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

 • Gå igenom sol-vind-vatten, samt negativa konsekvenser för miljön och havens djurliv som användningen av kol och olja ger.

Kemin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 • Upptäckten av syre och ämnets användning.
 • Upptäckten av kväve och ämnets användning.
 • Upptäckten av väte och ämnets användning.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

 • Nämn Linnés tro att stenar växte till berg.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

 • (se biologi)

Kemins metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 • Testa surhetsgrad i olika typer av vatten.

Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

 • Gå igenom destillering och filtrering med aktivt kol.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 • Ganska självförklarande.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 • Håll ögonen öppna efter intressanta artiklar.