Åtgärder

The big five

Från Skolbok

exams_1238018b.jpg

The big five är ett system där man inte värderar de direkta kunskaperna en elev har i ett ämne utan istället värderar hur en elev gjort medan den lärt sig.

Tanken är att det finns fem olika förmågor som skall bedömas för varje elev. Förmågorna är desamma i alla ämnen.

De fem förmågorna (the big five) är:

  • Kommunikativ förmåga
  • Analysförmåga
  • Metakognitiv förmåga
  • Procedurförmåga
  • Begreppslig förmåga

Från diskussionsgruppen "The Big Five" på Facebook kommer detta självskattningstest skapat av Lotti. Utifrån de kriterier hon ställt upp kan man sluta sig till att hon är lärare i matematik och inte språk eller humaniora, men man kan ta mallen och ändra den så att den passar den egna undervisningen.
Kommunikativ förmåga

Samtala, resonera och diskutera med varandra 000 000 000
I ett samtal är jag delaktig.
Jag lyssnar på mina kamrater.
Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter.
Jag ser till att alla får tala.
Jag kommer med egna infallsvinklar i ett samtal.
Jag har en normal samtalston i diskussioner, jag blir inte upprörd.
Uttrycker egna ståndpunkter och motiverar varför jag tycker så. 000 000 000
Jag kan sätta ord på vad jag tycker.
Jag motiverar/förklarar mina åsikter.
Redovisa 000 000 000
Jag vågar stå framför gruppen och berätta om något jag lärt mig.
Jag har ögonkontakt med publiken.
Jag står lugnt och säkert.
Jag talar tydligt.
Jag är påläst inom mitt ämne.
Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår och bemöta andras argument. 000 000 000
Jag talar högt och tydligt.
Jag har en röd tråd i mitt berättande.
Jag berättar lagom mycket så att jag lyckas fånga mina åhörare.
Jag motiverar och förklarar varför jag tycker som jag gör.
Formulera 000 000 000
Jag formulerar mig i skrift. Jag skriver berättelser, faktatexter, instruktioner, dagbok, dikter, recensioner, sammanfattningar.
Jag formulerar mig i tal. Jag berättar om något som har hänt mig, något som jag har lärt mig, jag instruerar andra.
Jag formulerar mig genom bilder.
Jag formulerar matematiska problem.Analysförmåga

Beskriva varför det blev som det blev och hur det påverkar framtiden. 000 000 000
Jag kan lära in fakta om ett ämne.
Jag använder min fakta för att beskriva hur det har påverkat människor, djur, natur och samhälle.
Jag funderar vidare och försöker se hur framtiden påverkas av detta.
Kommer på lösningar. 000 000 000
Jag hittar utvecklingsområden/ saker som kan förbättras.
Jag försöker hitta lösningar på olika problem.
Kan förklara och visa hur saker hör ihop. 000 000 000
Jag kan lära in fakta om ett ämne.
Jag kan förklara utifrån mitt ämne hur saker hör ihop och påverkas av varandra.
Kan se på saker på olika sätt och förstår varför man kan se på saker på olika sätt. 000 000 000
Jag kan lära in fakta om ett ämne.
Jag kan titta på faktan utifrån De Bonos hattar (se längst ner).
Hitta likheter och skillnader 000 000 000
Jag kan jämföra saker med varandra och se vad som är likt och vad som skiljer sig åt.
Jag använder mig av en tabell för att jämföra.
Hitta fördelar och nackdelar 000 000 000
Jag kan se på ett problem från olika håll och leta efter det som inte är helt uppenbart. Se på det som är bra och på det som kan utvecklas.Metakognitiv förmåga

Tolka 000 000 000
Jag kan utläsa fakta ur ex. diagram, tabeller, texter och använda denna fakta för att förstå ett ämne.
Jag kan tolka budskap i texter.
Jag kan tolka budskap i bilder.
Värdera 000 000 000
Jag kan använda den fakta man har i ett ämne för att värdera det någon har skrivit om ämnet. Fundera över tillförlitligheten.
Ha omdöme om och reflektera över arbetet 000 000 000
Jag kan ha en åsikt.
Jag funderar på vad jag lärt mig.
Jag funderar över min eller någon annans prestation.
Jag funderar över hur man kan utveckla något.
Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. 000 000 000
Jag har strukturer för att lösa problem.
Jag använder strukturen för att lösa liknande problem.
Jag kan lösa samma problem på olika sätt.
Avgöra rimligheten 000 000 000
Jag kan fundera över om mitt svar är möjligt.


Jag kan uppskatta ex. längder, vikter och volymer och se om mitt svar är rimligt.
Välja mellan olika strategier 000 000 000
Jag kan lösa ett problem på olika sätt. Uteslutningsmetoden, rita upp en lösning, göra uträkningar.
Jag kan välja den mest effektiva lösningen för problemet.
Jag kan använda språkliga strategier för att förstå och göra mig förstådd.
Pröva och ompröva 000 000 000
Jag testar olika lösningar på olika problem.
Jag nöjer mig inte förrän jag hittat en bra lösning.Procedurförmåga

Söka, samla, strukturera/sortera information 000 000 000
Jag kan läsa en faktatext.
Jag kan ta reda på vad svåra ord betyder för att förstå vad texten betyder.
Jag kan slå i en bok/ordlista för att hitta fakta.
Jag kan söka på Internet för att hitta fakta.
Jag samlar min fakta i en tankekarta.
Jag kan sortera min fakta under olika rubriker.
Skilja mellan fakta och värderingar 000 000 000
Jag vet hur en faktatext är uppbyggd.


Jag kan skilja en faktatext från en värderande text.
Avgöra källors användbarhet och trovärdighet 000 000 000
Jag skriver upp vilka källor jag använder.
Jag kan ta reda på vem som har skrivit källor jag använder.
Jag funderar på varför man har skrivit faktan på webbsidan/ i tidningen/ i boken.
Jag dubbelkollar min källa med andra källor.
Jag funderar på om jag kan lita på källan.


Jag kan 000 000 000
Skapa bilder med olika tekniker
Planera och tillaga måltider
Hantera praktiska situationer i hemmet som exempelvis städa och tvätta.
Röra mig allsidigt i olika fysiska sammanhang, ex. simma, hoppa, springa, rulla, gå, kasta, fånga.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet och nödsituationer i vattnet.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att utföra beräkningar. Ex. talsortsräkning, algoritmer inom de fyra räknesätten.
Sjunga.
Spela ett instrument.
Genomföra systematiska undersökningar som t.ex.laborationer och skriva en labbrapport.
Formge och framställa olika föremål i ex. trä och tyg med hjälp av lämpliga verktyg.
Läsa och förstå olika texter som ex. skönlitteratur, dikter, faktatexter, instruktioner.Begreppslig förmåga

Förstå innebörden av begreppen 000 000 000
Jag lär mig de viktiga begrepp inom det ämne som jag läser.


Jag kan ta reda på vad olika begrepp betyder genom att slå upp dem.
Relatera begreppen till varandra 000 000 000
Jag kan koppla ihop olika begrepp inom ett ämnesområde med varandra och jag vet hur de är lika/olika.


Använda begreppen i olika/nya sammanhang. 000 000 000
När jag lärt mig begreppen kan jag använda dem på nya sätt.

De Bonos hattar = Svart hatt - tänk negativt och kritisera, gul hatt – tänk positivt, vit hatt - utgå enbart från fakta utan att värdera, röd hatt – utgå från dina känslor, grön hatt – kom med nya idéer, blå hatt – strukturera och sammanfatta.