Åtgärder

Geografi, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22

Från Skolbok

Skolverkets kommentarsmaterial i geografi inför Lgr22

Årshjul enligt 2011/18 års CI

År 7

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.


År 8

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.


År 9

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (inkl. landgrabbing och de sju odlingssätten)
Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

GE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Unikum:

KK1 Eleven har [...] kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra [...] resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

KK2 Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett [...] fungerande sätt.

KK3 Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då [...] geografiska mönster av handel och kommunikation samt för [...] underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

KK4 Eleven för [...] underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

KK5 Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett [...] fungerande sätt, samt för [...] underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

KK6 Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett [...] sätt.

KK7 Eleven har [...] kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med [...] säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

KK8 Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för [...] underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Årshjul enligt 2022 års CI

År 7

Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. (6 lektioner)
Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen. (6 lektioner)
Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. (5 lektioner)
Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället. (2 lektioner)
Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Afrika och Sydamerika, repetition av det viktigaste i Europa från mellanstadiet) (6 lektioner)


År 8

Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster. (3 lektioner)
Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar; befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering. (6 lektioner)
Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, utbildning och naturresurser. (4 lektioner)
Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling. (3 lektioner)
Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp. (4 lektioner)
Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Nordamerika och Oceanien) (5 lektioner)


År 9

Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet. (4 lektioner)
Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. (6 lektioner)
Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas. (2 lektioner)
Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. (4 lektioner)
Intressekonflikter kring naturresurser. (4 lektioner)
Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Asien och Antarktis) (5 lektioner)

GE - Betygskriterier, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:

BK1 Eleven visar [...] kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer.

BK2 Eleven för [...] resonemang om orsaker till geografiska mönster och processer samt om deras konsekvenser för människa, samhälle och natur.

BK3 Eleven visar även [...] kunskaper om namn och lägen på relevanta platser och regioner i olika delar av världen.

BK4 Eleven visar [...] kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor.

BK5 Eleven för också [...] resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

BK6 Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett [...] sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.


Åter till geografibokens register