Åtgärder

IUP

Från Skolbok

Fråga: Vilka elever skall ha en IUP?

Svar: Alla.

Fråga: Vilka parter är inblandade vid skapandet?

Svar: Målsman, elev och lärare tillsammans eller enbart lärare vid t.ex. underkänt prov.


En IUP är en förkortning för en individuell utvecklingsplan och den består av två delar, en som beskriver nuläget och en som beskriver hur eleven skall kunna förbättra sina resultat i skolan. En IUP bör vara ett levande dokument som elevens olika lärare kan ändra- och redigera dagligen. Av den anledningen är det bra om IUP:n är placerad i en databas så att lärare, mentor, elever och målsmän kontinuerligt kan se hur det går för en elev i skolan.


Nutid

Här står samtliga skriftliga omdömen om kunskaperna i varje ämne. Undervisande lärare ska skriva om varje ämne som eleven läser under pågående termin. Här kan också, om rektor tillåter det, stå uppgifter om elevens sociala utveckling. Under utvecklingssamtalen skall mentor/klassföreståndare sitta tillsammans med elev och målsman och fylla i vad eleven kan utveckla och hur man ska arbeta för att eleven skall utvecklas.


Under den här rubriken kan undervisande lärare även fylla i om en elev underkänts vid t.ex. prov eller annat sätt att utvärdera måluppfyllelse med en kort plan över hur läraren tycker att eleven skall uppnå målet/målen. Man kan t.ex. skriva:

Matematik
N.N blev underkänd på det senaste matematikprovet (fyll i datum) och uppfyllde inte målen för provet: (fyll i mål)
N.N får chans till omprov: (fyll i datum). Det är samma sidor i läroboken (fyll i sidor) som kommer med på omprovet.
N.N har möjlighet att studera inför omprovet på (fyll i dag) då övriga klassen (fyll i vad de gör istället, 
kan vara: håltimme, demokratitimme, utflykt, mentortid, eget arbete, livskunskap osv.  
så länge inte ordinarie undervisning påverkas av att eleven är borta) förutom den tid N.N lägger ner på sina studier efter skoltid.


Enligt skolverket skall man vara restriktiv med att fylla i uppgifter om elevens personlighet i IUP:n. Det är t.ex. tillåtet att skriva att: eleven måste sluta skolka och komma till skolan istället, eller att eleven måste göra de läxor läraren ger dem, men det får man bara skriva om rektorn gett sin tillåtelse till att man för in den typen av uppgifter i IUP:n. Däremot får man aldrig, oavsett vad rektorn tycker och säger, skriva i IUP:n att: orsaken till att eleven skolkar och struntar i läxorna beror på att den är lat och ointresserad, eller liknande omdömen kopplade till elevens person.

Om samtalet berör delar av elevens utveckling som inte är
relaterade till ämneskunskaper är det viktigt att dessa delar
av samtalet inte kommer att ligga till grund för den skriftliga
individuella utvecklingsplanen eller för betyg. Som exempel på
detta kan anges elevens ambition, arbetsförmåga, uppträdande,
uppmärksamhet, samarbetsförmåga, kreativitet, självbild eller
hur eleven upplever och trivs i skolmiljön.
(Skolverkets häfte med hjälp för ifyllande av IUP, sid. 10)

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan enligt skollagen, om rektorn
så beslutar, innehålla en bedömning av elevens utveckling
i övrigt. [...] Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses.
(Skolverkets häfte med hjälp för ifyllande av IUP, sid. 17)

Om ämneslärarna kontinuerligt fyller i om en elev inte uppfyller målen i olika moment fungerar IUP:n på samma sätt som betygsvarningar gjorde förr i världen och hela diskussionen om att elever inte fått en varning om att de riskerar att inte uppnå samtliga mål i ett ämne undviks. Något som kan vara bra då det finns en utbredd missuppfattning, både bland elever och målsmän, om att lärare måste dela ut en varning innan ett underkänt betyg sätts.

Framtid

Här finns förslag till förbättringar i de olika ämnena, dessutom kan det stå förslag om social utveckling om rektor tillåter det. Den framåtsyftande planeringen skall lämpligen besvara frågorna; vad, hur och varför och de frågorna skall besvaras tillsammans med elev och målsman och dokumenteras. Den framåtsyftande planeringen ska uppdateras varje termin i samband med utvecklingssamtalet.

Enligt skolverkets skrifter:

Läraren bör utforma planeringen i den skriftliga
individuella utvecklingsplanen så att den
* utgår från elevens styrkor, förutsättningar och intressen,
* uttrycker positiva förväntningar på eleven, samt
* tydliggör vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för
att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt
som möjligt inom ramen för läroplanen.
(Skolverkets häfte med hjälp för ifyllande av IUP, sid. 16)

Skollagen

En tanke med IUP:n är att målsman också skall kunna läsa den utan att vara i skolan. Det står uttryckligt i skollagen:

Kap 3, 
4 § Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling.
Kap 10,
12 § Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om 
hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. 
Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. 
Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 3 kap. 9 §. (se Åtgärdsprogram)

13 § Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan
1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och
2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, 
om rektorn beslutar det. 
Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras 
i utvecklingsplanen. 

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. 
Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal.


Skolverkets häfte med hjälp för ifyllande av IUP:

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2811.pdf%3Fk%3D2811