Åtgärder

SO planering för högstadiet

Från Skolbok


SO årshjul 7-9

förslag där samtliga delar av det centrala innehållet i LGR11 tagits med

Reviderad 20180309 - Ingemar Wiklund


År 7

SH

Lag och rätt
Kriminalvård och brottsoffer
Ungdomars identitet och stil
Makt/pengar jämfört med kön
Jämlikhet och jämställdhet
Minoriteter i Sverige

RE

(Begrepp)
Bibeln
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
Hur religionen formar en livsstil

HI

Begrepp
Förklaring: kontinuitet-förändring
Antiken och högkulturer
Min familj och släkts historia, enligt källor
Kvinnor och barn, då och nu, enligt källor
Källkritik

GE

(Begrepp)
Kartkunskap, olika kartor
Kartans uppbyggnad
Världsdelar och världshav
Klimat/vegetations zoner
Människans levnadsvillkor i zonerna
Klimatförändringen och dess konsekvenser


År 8

SH

Politiska ideologier, i världen, skillnader/likheter
Stats- och styrelseskick
Sveriges politiska system
Arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och lön
Mänskliga rättigheter, bakgrund/kränkningar
Demokratiska rättigheter/skyldigheter
Immigration förr och nu, integration och segregering
Medier och dess roller
Nyhetsvärdering
Internets risker och möjligheter

RE

Kristendomens grenar
Kristendomen i Sverige
Religionens roll i samhället/konflikter
Religionens förändring över tid
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
Livsfrågor i religion och populärkultur

HI

Revolutioner
Världshandel
Hur 1800- och 1900-talet syns i dag
Emigration/immigration
Kolonialism
Imperialism
Nationalism och diktatur
Berättelser om kolonialism och rasism
Ursprungsbefolkningar
Sveriges samers historia, och andra minoriteters

GE

Jordens befolkning
Migration och urbanisering
Befolkningsförändring över tid – orsaker
Fattigdom, orsak och effekter
GIS och presentationsverktyg
Fältstudier i natur- och kulturlandskapet


ÅR 9

SH

Ekonomi, privat/företag/samhället
Välfärd och Sveriges befolkning
Vård/skola/omsorg + konsekvenser av förändringar
Aktuella samhällsfrågor och konflikter
FN, syfte och roll
EU och nordiskt samarbete
Hur individer kan påverka beslut

RE

Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religionernas
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism

HI

Industrialiseringen
Sveriges välfärd, framväxten
Demokratiseringsprocessen i Sverige
Framväxten av olika ideologier, och dess källor/rötter
Världskrigen
Förintelsen och gulag
Efterkrigstiden
Kalla kriget
Aktuella konflikters historiska förklaringar
FN och EU:s historiska bakgrund
Hur historia stärker gruppers villkor och värderingar

GE

Sårbara platser, identifikation och förebyggande
Energi/naturresurser samt dess intressekonflikter
Förnybara energikällor
Transport och handel, förändring över tid


År 7

(Begrepp)
Kartkunskap, olika kartor
Kartans uppbyggnad
Världsdelar och världshav
Klimat/vegetations zoner
Människans levnadsvillkor i zonerna
Klimatförändringen och dess konsekvenser
År 8
Jordens befolkning
Migration och urbanisering
Befolkningsförändring över tid – orsaker
Fattigdom, orsak och effekter
GIS och presentationsverktyg
Fältstudier i natur- och kulturlandskapet
År 9
Sårbara platser, identifikation och förebyggande
Energi/naturresurser samt dess intressekonflikter
Förnybara energikällor
Transport och handel, förändring över tid

Variant med bättre koppling till det centrala innehållet i geografi

År 7

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.


År 8

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.


År 9

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (inkl. landgrabbing och de sju odlingssätten)
Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Länkar

Kommentarmaterial till kursplanen i geografi: http://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/173/c_173998-l_3-k_pdf2558.pdf

Storbritanniens kursplan i geografi: https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-geography-programmes-of-study

.


År 7

Begrepp
Förklaring: kontinuitet-förändring
Antiken och högkulturer
Min familj och släkts historia, enligt källor
Kvinnor och barn, då och nu, enligt källor
Källkritik
År 8
Revolutioner
Världshandel
Hur 1800- och 1900-talet syns i dag
Emigration/immigration
Kolonialism
Imperialism
Nationalism och diktatur
Berättelser om kolonialism och rasism
Ursprungsbefolkningar
Sveriges samers historia, och andra minoriteters
År 9
Industrialiseringen
Sveriges välfärd, framväxten
Demokratiseringsprocessen i Sverige
Framväxten av olika ideologier, och dess källor/rötter
Världskrigen
Förintelsen och gulag
Efterkrigstiden
Kalla kriget
Aktuella konflikters historiska förklaringar
FN och EU:s historiska bakgrund
Hur historia stärker gruppers villkor och värderingar

Alternativ uppdelning av historieämnet för att minska nians stoffmängd

År 7

Elever som börjar år 7 har vanligtvis slutat undervisningen i sexan med den gustavianska tiden och läst om förlusten av Finland under Gustav IV krig mot Napoleon och grundandet av Bernadotte som vår kungafamilj. Därför är det bättre att förpassa antiken till andra SO-ämnen och gå rakt på 1700-talet i historien.


Begrepp
Förklaring: kontinuitet-förändring
Antiken och högkulturer - utgår, ingår i svenska (Grekland), samhällskunskap/demokrati (Grekland) , samhällskunskap/EU (Rom), religion (flodkulturer)
Min familj och släkts historia, enligt källor
Kvinnor och barn, då och nu, enligt källor
Revolutioner
Kolonialism
Berättelser om kolonialism och rasism
Nationalism och diktatur
Källkritik


År 8

Världshandel
Emigration/immigration
Imperialism
Industrialiseringen
Framväxten av olika ideologier, och dess källor/rötter
Demokratiseringsprocessen i Sverige
Världskrigen
Förintelsen och gulag
Ursprungsbefolkningar
Sveriges samers historia, och andra minoriteters historia


År 9

Sveriges välfärd, framväxten
Efterkrigstiden
Kalla kriget
Aktuella konflikters historiska förklaringar
(Kriget i Jugoslavien)
(Folkmordet i Rwanda)
(De två Gulfkrigen samt kriget mot terrorism)
(Arabiska våren + kriget i Syrien/Jemen)
(ev. IRA och Nordirland, beroende på om konflikten blossar upp på nytt efter Brexit)
FN och EU:s historiska bakgrund
Hur historia stärker gruppers villkor och värderingar
Hur 1800- och 1900-talet syns i dag
.

År 7

(Begrepp)
Bibeln
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
Hur religionen formar en livsstil
År 8
Kristendomens grenar
Kristendomen i Sverige
Religionens roll i samhället/konflikter
Religionens förändring över tid
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
Livsfrågor i religion och populärkultur
År 9
Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religionernas
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism

Alternativ uppdelning av religionsämnet som stöd när sjuor kommer i nya klasser

De har oftast redan läst världsreligionerna i sexan och behöver inte en repetition av fakta.

Däremot kan de behöva lektioner om hur man blir en bra människa.

""Se en detaljerad lektionsplanering enligt det konceptet här: Förslag på lektionsupplägg för år 7-9 religion

År 7

(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)
(Begrepp)
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
Hur religionen formar en livsstil
Religionens roll i samhället/konflikter
Religionens förändring över tid
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter


År 8

(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)
Bibeln
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia
Kristendomens grenar
Kristendomen i Sverige
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
Livsfrågor i religion och populärkultur


År 9

(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)
Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religioner
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism
.

År 7

Lag och rätt
Kriminalvård och brottsoffer
Ungdomars identitet och stil
Makt/pengar jämfört med kön
Minoriteter i Sverige
Jämlikhet och jämställdhet
År 8
Politiska ideologier, i världen, skillnader/likheter
Stats- och styrelseskick
Sveriges politiska system
Arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och lön
Mänskliga rättigheter, bakgrund/kränkningar
Demokratiska rättigheter/skyldigheter
Immigration förr och nu, integration och segregering
Medier och dess roller
Nyhetsvärdering
Internets risker och möjligheter
År 9
Ekonomi, privat/företag/samhället
Välfärd och Sveriges befolkning
Vård/skola/omsorg + konsekvenser av förändringar
Aktuella samhällsfrågor och konflikter
FN, syfte och roll
EU och nordiskt samarbete
Hur individer kan påverka beslut