Åtgärder

Slöjd

Från Skolbok

Här nedanför är målen för slöjdämnet enligt LGR 11. Observera att det inte finns någon uppdelning mellan olika material (trä/metall/textil) utan slöjd är slöjd. Jag har försökt komma på lämpliga kapitel att skriva om som stämmer mot målen. Till skillnad från läroböcker i de teoretiska ämnena går det inte att skriva i detalj hur man gör olika saker i slöjden. Lärokapitlen får helt enkelt finnas för att ge en överblick, väcka intresse och sedan peka på fördjupning med hjälp av länkar.


I årskurs 1–3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.


Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.


Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.


Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.


Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.


Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

  • Använd olika böcker i slöjdsalen med förslag på vad man kan göra


Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

  • Läs sagor som Robinson Crusoe och låt eleverna skapa saker


Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.


Slöjden i samhället

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks-och prydnadsföremål.


Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.


I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.


Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.


Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.


Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.


Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.


Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

  • Använd olika böcker i slöjdsalen med förslag på vad man kan göra


Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.


Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.


Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.


Hur symboler och färger används inom barn-och ungdomskulturer och vad de signalerar.


Slöjden i samhället

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

I årskurs 7–9

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.


Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.


Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.


Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.


Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.


Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.


Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.


Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.


Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.


Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.


Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.


Slöjden i samhället

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.


Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.