Åtgärder

Pedagogisk tågordning

Från Skolbok

När det finns så många olika rapporter och dokument som skall skrivas, redigeras och skickas ut till höger och vänster är det inte lätt att hålla reda på hur det fungerar. Här kommer ett enkelt schema på hur det kan gå till:

Elever som läraren undervisar

Terminsstart
   |
Skriv nya LPP:er
Justera gamla LPP:er
(Detta är ett hästgöra, en enda ny
LPP kan ta 16-20 timmar att skriva
och det behövs 6-10 för ett läsår).
   |
Skaffa material till den första
LPP:n, dela ut till elever, börja undervisning.
   |
Första provet => Merparten av elever uppnår målet
   |
Några elever blir underkända - Några elever gör inte provet
   |                   |
Fyll i IUP           Anordna tid för omprov
Anordna tid för omprov           |
Meddela målsman        Några elever gör inte provet (osv)
(Om inte målsman har
tillgång till IUP:n)
   |
Resten av klassen fortsätter vidare, de elever som underkänts 
får arbeta med repetition av det moment alla gjort.
   |
Omprov där några klarar provet => Försöker haka på där resten av klassen är
   |
Några misslyckas igen
   |
Meddela målsman
(Om inte målsman har
tillgång till IUP:n)
Fyll i IUP
Möte med elev => Elev saknar diagnos, enda orsak till misslyckande är ointresse/slöhet => ännu ett omprov
   |                                             |
Elev verkar ha djupare problem                              och ett till...
   |                                             |
  EVK => Åtgärdsprogram skrivs. Stödundervising tills målen nåtts, där         och ett till osv.
      efter in i klassen igen så att eleven kan försöka komma ikapp.         tills eleven någon gång 
      Mentor bokar EVK.                               visar att den uppnår målen.

Utvecklingssamtal mitt i terminen
   |
Merparten av eleverna klarar målen
Några få ligger efter men bör klara i alla fall E (godkänt)
Några få ligger hopplöst efter.
   |
  EVK om det är hopplöst i flera ämnen, ev. stödundervisning.
  Mentor bokar EVK där ev. Åtgärdsprogram skrivs.

Nytt moment i LPP:n påbörjas
Elever som inte klarat första momentet får i uppgift att jobba ikapp hemma
(brukar inte gå så bra).
Alternativt får de repetera på andra timmar på skoltid då övriga klassen gör
något annat ej ämnesbaserat (mentortid, elevens val, livskunskap osv.)
    |
De elever som ännu inte ens gjort ett prov eller omprov får en tidsplan där det står
när uppgifterna skall göras och den tidsplanen skrivs in i elevens IUP.
    |
Meddela målsman om tidsplanen
(Om inte målsman har
tillgång till IUP:n)

Elever som läraren är mentor för

Terminsstart, genomgång av IUP
    |
En gång i veckan: mentortid 30 min för 25 elever. Fråga om någon elev har problem med sin IUP.
Ge varje elev tid att skriva i sin blogg/IUP
    |
Utvecklingssamtal mitt i terminen
Jaga ikapp kollegor som ännu inte fyllt i omdömen.
Boka tid med föräldrar i 25 familjer som allihop vill komma till skolan efter 19.00 på kvällen.
Gå igenom omdömen och IUP med föräldrar, ta upp något framåtsyftande mål man kan utvärdera nästa termin
Om det är kris för någon elev får läraren boka EVK/elevvårdskonferens med rektor och ansvarig lärare.
    |
Fortsätt en gång i veckan: mentortid 30 min för 25 elever. Fråga om någon elev har problem med sin IUP.
    |
Terminsslut, betyg skall skrivas. Om det är VT i nian skall även en Skriftlig bedömning för underkända elever 
fyllas i, en för varje underkänt ämne, där det står vilka mål eleven uppnått.

Betygsvarningar och åtgärdsprogram

Som jag nämnt tidigare finns det ingen lag som tvingar en lärare att dela ut betygsvarningar eller skriva åtgärdsprogram till elever som förväntas delta i ordinarie undervisning. Däremot kan det vara ett bra sätt att undvika irriterade föräldrar att fylla i elevens IUP så fort en elev inte blivit godkänd på en test, oavsett testform. '


Om du har skrivit i IUP:n vad eleven inte gjort och vad den skall göra för att uppnå målen åtminstone för E kan varken elev eller målsman kritisera dig för att du inte varit tydlig med att eleven riskerar att inte uppnå målen och därmed tilldelas ett underkänt betyg (F/IG) i ämnet.

Läs mer: Betygsvarning